Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Melo » 2018-12-05 09:07

Անասուներ եթե դուք այդքան մտահոգվածեք ձեր ժամանակով մտածեիք էս աստիճանի չհասցնեիք հայաստանն հիմա եկելեք մտահվողեք դարձել եթե իսկապես մտահոգեք կարողեք օգնեք չէ գոնե մի խանգարեք ուրիշ պռոբլեմներ մի սարքեք չեք թողնում էտ մարդն շունչ քաշի գլխակերի պես նստելեք պոչին դուք բոլորտ ձեր շահերի կռիվնեք տալիս ձեր տեղը տաք էլնի փոներտ կուշտ գրպաններտ էլ լիքը մնացած ժողովուրդ ինչ կելնի կարեւոր չի ձեզ համար ինչպես մինչեւ հիմա եղելա ՍՐԻԿԱՆՆԵՐ
0 +−

Melo

Add comment