Comments  
 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Halakulani » 2017-12-29 03:16

BRAVO ABREK
0 +−

Halakulani

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Anna » 2017-12-29 12:28

Ինձ շատ է հետաքրքրում ինչպիսի կրթություն ունի այս սցենար գրողը: Անմտության գագթնակետն է: Դերասանները մեծից մինչեվ փոքր խայտառակ ձեվով են խաղում: Թու....ա՛մոթ
−1 +−

Anna

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Halakulani » 2017-12-30 04:15

Anna, aren't you ashamed of yourself. Anna AMOTA. In my opinion everything about this serial is excellent nothing should be changed. This serial is MEDKAVORA to love and live in your country Armenia no matter how hard it is. Also to live and die for your country no matter were your country is.
To me this is the best serial is coming out off Armenia. Armenians in Armenia are getting better with the subject matter, script and the photography. Every generation is included in this beautiful serial and they live together in harmony and peace. What else do you? Going around like KAYARAN killing elderly hopeless people or holding their own wife and child as hostage like Arno the Lucifer.
Anna watch this serial, maybe you will learn something from it. This is very good educational serial, everybody can learn something from it.
−1 +−

Halakulani

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Anna » 2017-12-30 11:03

[quote name="Halakulan i"]Anna, aren't you ashamed of yourself. Anna AMOTA. In my opinion everything about this serial is excellent nothing should be changed. This serial is MEDKAVORA to love and live in your country Armenia no matter how hard it is. Also to live and die for your country no matter were your country is.
To me this is the best serial is coming out off Armenia. Armenians in Armenia are getting better with
This is very good educational serial for you my dear. I don't need any advice from you. You watch it, this show made for people like you. Don't tell me what to do.
+1 +−

Anna

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Anna » 2017-12-30 11:04

This is very good educational serial for you my dear. I don't need any advice from you. You watch it, this show made for people like you. Don't tell me what to do.
−1 +−

Anna

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Halakulani » 2017-12-30 13:31

Anna, now I see how far you have gone beyond kindergarten/mankabardez.
Xelkiet ax anem.
0 +−

Halakulani

 •  
 •  
 • Reply
 • Reply with quote
 • Quote

# Anna » 2017-12-30 14:24

you have a such a nice opinion for an average simple housewife. carry on and continue watching your serie, whatever you like.....
0 +−

Anna

Add comment