Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# ak » 2020-03-25 13:05

hoyakap katarum. Bayc ur mnac 150 m taracutyune.
+1 +−

ak

  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# HAYRENIQ » 2020-03-25 18:59

Լավն եք ապրեք, հրաշալի կատարում է:
Իսկ ինչու մենք ձեր մասին երբեք չենք լսել:
0 +−

HAYRENIQ

Add comment