Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# SAM » 2020-03-29 23:28

BRAVO !
+3 +−

SAM

  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# Դավիթ » 2020-03-29 23:38

Այո , համամիտ եմ ձեր հետ բոլորս պիտի լինենք մեր կսռավարության կողքին , Վստահ եմ Վարչապետը անում է անհնսրինը մեզ օգնելու համար և չեմ կասկածում, որ մենք շուտով կհաղթհարենք այս ահավոր օրերը
+3 +−

Դավիթ

Add comment

Load More
Loading...