Comments  
  •  
  •  
  • Reply
  • Reply with quote
  • Quote

# ovvoraem » 2023-04-08 04:04

ՈՐ ԱՍՈՒՄ ԵՄ ԱՆԳՐԱԳԵՏՆՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼ ԵՆ ՄԻ ԱՄԲՈՂՋ ԱԶԳԻ ՄՇԱԿՅՈՒԹԻ ՎՐԱ ԲԱՌԻՍ ԲՈՒՆ ԻՄԱՍՏՈՎ " Ք Ա Ք ԵԼ"!!

ԱՅ ՏԱԿԱՆՔ ՈՉ ԹԵ .."ԻՆՁԻ" ԱՅԼ ՀԵՆՑ "ԻՆՁ"...ՏՎԱՐ!!! !!!!
0 +−

ovvoraem

Add comment

Load More
Loading...